Giới thiệu

Giới thiệu về Kingtek

Giới thiệu về Kingtek

Kingtek thành lập năm 2015 tại Tp.HCM. Những năm đầu tập trung vào lĩnh vực phân phối, bán lẻ sản phẩm truyền hình số trên phạm vi 63 tỉnh thành Việt Nam để xây dựng hệ thống phục vụ khách hàng và thiết lập hệ sinh thái.

  • 06/08/2018
    3
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Kingtek bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc và các phòng ban bộ phận. Tất cả các bộ phận đều liên kết chặt chẽ với nhau cùng hướng đến phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

  • 13/08/2018
    1
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Kingtek là thương hiệu phát triển điện sạch hàng đầu Việt Nam (2025) Tập hợp những con người với khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, Kingtek phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới

  • 06/08/2018
    1